Góc Kỹ thuật
HÀN TIG TRONG CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Thấy Gì trong mối hàn TIG 

Thấy mối hàn rất sạch, chất lượng, đẹp !

Cã thể nãi đ©y là c«ng nghệ cả chục năm trước của Thế giới.

Nhưng việc đưa nã vào để hàn cho c¸c m¸y mãc được chế tạo th× rất Ýt trong c¸c c«ng ty Việt.

Khảo s¸t với c¸c doanh nghiệp cung cấp vật tư ngành hàn ta thấy, c¸c doanh nghiệp nước ngoài th× mua d©y hàn, que bï của hàn TIG, MAG, MIG và Ýt mua que hàn điện th«ng thường. C¸c doanh nghiệp Việt th× ngược lại.

Cã những nguyªn nh©n để c¸c doanh nghiệp Việt kh«ng sử dụng:
- Kh«ng thấy được ưu điểm của hàn TIG cho sản phẩm của m×nh.
- Cho rằng hàn TIG là c«ng nghệ dïng cho hàn Inox hoặc khi vật liệu mỏng.
- Sự rắc rối khi điều chỉnh m¸y hàn TIG so với hàn điện th«ng thường làm cho c«ng nh©n và người quản lý ngại sử dụng.
- Yªu cầu cao hơn với c«ng nh©n hàn, điều này làm khã kiếm c«ng nh©n.
- Sự tr× trệ trong việc phổ cập kü thuật, c«ng nghệ mới của doanh nghiệp Việt. Đ©y là nguyªn nh©n chÝnh !

Và như thế, đồng hành với việc phổ cập  cho c¸c doanh nghiệp thiết kế chế tạo m¸y Việt,  sẽ nhận sứ mạng phổ cập sử dụng hàn TIG cho c¸c doanh nghiệp cơ khí Việt h­u­íng tíi sù hoµn h¶o cho c¸c s¶n phÈm do m×nh chÕ t¹o .